دربارش باهات حرف نميزنم و بهت چيزی نميگم فقط واسه اينه که نميخوام اعصابمو خراب کنم مثل چند ماهه پيش يادته که٬ فقط يه وقت فکر نکنی که نميدونم و متوجه نيستم ... همه چيز رو ميدونم چون همه چيز عين يه روز روشن ِ ... !

راستی ...

به کارهات برس ... هر وقت کارهات تموم شد ميدونی کجام !

کاش وقتی آرزويی ميکنيم

از دل شفاف مان هم رد شود

مرغ آمين هم از آنجا بگذرد

حرف های قلبمان را بشنود

/ 0 نظر / 14 بازدید