پست های ارسال شده در خرداد سال 1382

فانوساز آتش همه دردی که هست فانوسی می افروزم،و آن را در تالار خاطره‌ يک شب جاويدانبه خاموشی می آويزم.آنگاه ... ادامه مطلب
/ 81 نظر / 2 بازدید
با ابر آشنايم با ابر آشنايم ديريستپرواز اين مسافر آزاد در پهنه های بادمراگاهی در لحظه های آگاهیاز بيقرار بودن ... ادامه مطلب
/ 64 نظر / 3 بازدید