پست های ارسال شده در آدر سال 1382

با پوششی از ريا <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />                        به سراغ من نيا                                                به زلالی آب زلال قسم                                                                               ملامت ... ادامه مطلب
/ 109 نظر / 3 بازدید
به دنبال نقطه روشنايی ميگشتم تا دوباره برگردم به آن آرامشی که هميشه از داشتنش به اوج ميرسيدم. همان آرامشی که ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 3 بازدید